صنعت دانش
نرم افزار و اصل کار سوئیچ Airpressure
- Mar 10, 2018 -

سوئیچ فشار هوا نوع تشخیص عناصر، نیاز به باد فشار معمولا در ماشین استفاده می شود مانند پرس پنوماتیک، دستگاه هوا برش، گازسوز، دیگ بخار و گاز دیواری، کوره های گاز، کوره با استفاده از لوازم گاز در کلاس، آن است استفاده از فشار استاتیک گاز به درایو میکرو سوئیچ به منظور تحقق فعلی خاموش و. سوئیچ فشار هوا در تزیینات دیواری اجاق، دیگ بخار و گاز, انواع ساچمه استفاده می شود، تجهیزات و سیستم اگزوز.

سوئیچ فشار هوا دو پورت تشخیص است یعنی فشار مثبت به تشخیص درگاه و پورت تشخیص فشار منفی و حفره به حفره فشار مثبت و منفی فشار حفره تقسیم شده است. غشاء پوست بین دو اتاق جدا شده است. وقتی منبع فشار غشاء چرم حرکت می کند و باعث میکرو سوئیچ برای رسیدن به هدف باز/بسته. سوئیچ فشار باد مجهز به دستگاه ریز تنظیم است که تغییرات فشار بهار به تغییر نقطه شروع و نقطه عطف (یعنی در نقطه و نقطه) سوئیچ فشار هوا است.

airpressure switch supplier

به طور کلی نمونه سوئیچ فشار باد بندر تشخیص فشار منفی است و دستگاه نمونه منطقه فشار منفی در volute قوی اگزوز فن نصب شده است. بندر نمونه دستگاه نمونه گیری لوله با زاویه مورب است که در یک زاویه خاص با جهت باد، است و مقدار فشار با تغییر زاویه و تغییر سرعت باد نیز متفاوت است.

micro switch supplier