صنعت دانش
مینیاتور سابقه ضربه محکم و ناگهانی اعمال سوئیچ
- Dec 10, 2016 -

میکرو سوئیچ اول توسط اختراع شدفیلیپ McGall کنتدر سال 1932 درFreeport، ایلینوی، 1,960,020 ثبت اختراع. McGall کارمند بودشرکت باتری بورگسدر زمان. در سال 1937 W.B. Schulte[1]McGalland #39; s کارفرما شرکت میکرو سوئیچ. شرکت ومیکرو سوئیچ علامت تجاریشرکت Honeywell سنجش و کنترل از سال 1950 متعلق شده است.[2]علامت تجاری تبدیل شده استgenericizedبرای هر سوئیچ عمل ضربه محکم و ناگهانی. شرکت های دیگر از Honeywell حال حاضر تولید مینیاتور می رود عمل ضربه محکم و ناگهانی.